Powiatowe Centrum Inwestycji Spółka z ograniczona odpowiedzialnością została utworzona przez Powiat Średzki, będący jedynym ,,Wspólnikiem”, w oparciu o uchwałę Nr XLVII/328/2017 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 14 czerwca 2017 r., podjętą na wniosek Zarządu Powiatu Średzkiego, jako organu stanowiącego jednostkę samorządu terytorialnego, postanawiającego o wyborze sposobu prowadzenia i form gospodarki komunalnej.

Podstawy prawne funkcjonowania Spółki określają ustawy:

  • z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym;
  • z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;
  • z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
  • z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Jako Spółka prawa handlowego, PCI wykonuje zadania własne Powiatu Średzkiego określone w uchwałach Rady Powiatu, dotyczących powierzenia zadań własnych Powiatu Średzkiego spółce komunalnej, mających charakter usługi publicznej, wykonywanych w ramach terytorium którym są granice Powiatu Średzkiego oraz w czasie określonym w/w uchwałami.

Powierzone zadania są realizowane w szczególności z uwzględnieniem postanowień Rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (wersja skonsolidowana Dz. Urz. UE C 115 z 9.05.2008 r.) oraz Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r. (Dz.U. L 7 z 11.1.2012).

Przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie powierzonych Spółce zadań własnych Powiatu o charakterze użyteczności publicznej, ponadgminnym, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie:
1) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
2) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
3) promocji i ochrony zdrowia,
4) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
5) gospodarki nieruchomościami,
6) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
7) współpracy i działania na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych.

Na podstawie art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) w szczególności, Spółka realizuje zadania własne określone w podjętych przez Radę Powiatu uchwałach, w zakresie:
dróg publicznych
Uchwała nr LIII/384/20I7 z dnia 25 października 2017 roku w sprawie realizacji zadania obejmującego w szczególności budowę i utrzymanie drogi powiatowej stanowiącej wschodnią obwodnicę miasta Środa Wielkopolska;
ochrony zdrowia
Uchwała Nr LXVI/557/2018 z dnia 17 października 2018 r. w sprawie realizacja zadania polegającego na zapewnieniu niezbędnej infrastruktury medycznej Szpitalowi Średzkiemu Serca Jezusowego Sp. z o.o. w Środzie Wielkopolskiej.

LOKALIZACJA SIEDZIBY SPÓŁKI: